Gladiátorsky ples

Hotel Gustav Mahler

V sobotu 22. 2. 2020 PartyLeaders pro Vysočina Gladiators na Gladiátorském plese v Hotel Gustav Mahler.